-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۰, دوشنبه

گلبدین از گرسنه گی، محتاجی وکرامت مشترک بشری پکتیا و دایکندی گپ نمی زند، چون او درپی فرار از جهنمی است که در درون خویش پروریده است. چه نگون بختی وانحرافی بی تکرار!