-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعه

سیالی برسر بیت المقدس مثل حج رفتن های دروغ شروع شد

قطعه ارگ کابل جوانان کابل را به آتش بست و تانک از سرشان گذراند مگر کسی شعار نداد و تظاهرات راه نیانداخت. امروز به خاطر هیچ و پوچ در خانه ویران خود شان به جاده ها کشیده شده اند تا هیچ چیزی به دست نیاورند. درشهری که جاده نیست؛ کار نیست؛ برق نیست؛ امنیت و رعایت نیست؛ مردی مسلمان به خاطر پنجاه افغانی زنش را با تیشه قطعه قطعه می کند؛ دختری مظلوم خودش را به خاطر شرارت یک استاد می کشد؛ هزاران کودک را به تجاوز می برند و می رقصانند؛ این مظالم کار اسرائیل نیست؛ اما کسی دست به تظاهرات نمی زند.