-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱, جمعه

غنی مشکلی ندارد؛ این طرف ماجرا نیازمند یک صاحب قمچین به دست است

درمصاحبه والی منتصب بلخ با تلویزیون طلوع، معلوم می شد که کنول سیروم هنوز در پشت دست «الحاج» نصب است.برای نیروهای ضد طالب وداعش، آزمون سختی فرارسیده است. قانون مندی جنگ افغانستان به ما می گوید که این آزمون، می تواند دوره های مختلف داشته و نتایج زیکزاکی وحتی دراماتیک بزاید.  شکست ها و ثبات های مقطعی و نوبتی، بر تجارب مقاومت تاریخی علیه سلطه و عدالت کُشی خواهد افزود. مگر شکست درعرصه «سیاسی» برای یک دسته از افراد قراردادی و تاریخ زده که در سفره سیاست، فقط به خوراک روزمره قناعت می کنند و نسبت به هر گونه کرنش و خیانت تاریخ خون شان داغ نمی شود؛ یک نگرانی بسیار تعیین کننده است.

مقاومت تاریخی علیه بی عدالتی و تابوت سازان سیاسی واداری هماره زمینۀ ایجاد یک اقتدار همه گانی برای همه ای مردم افغانستان را پی ریزی کرده، اما چند گردن خمِ موم منش، از سوی دست های نامرئی گزینش شده و مآمور شده اند که به زاغ سیاه گذشته گرایی دانه بریزند.
غنی- عبدالله در پروژه استراتیژیک بین المللی عضو بورد مدیریت محلی و درسطح داخلی مددکار جاده سازی برای دسته جات مسلح چند ملیتی اند. اظهارات الحاج داوود، آخرین نقاب تردید از صورت عبدالله را پس زد. دکترغنی درنقشی که برای خود تعریف کرده، آدمی فهیم، کارگر و قابل احترام است. مشکل این جاست که این سوی ماجرا نیاز به خدای زمینی و یک صاحب قمچین به دست دمدمی مزاج دارد تا از زخم های تازیانه لذت ببرد. 
باید روی تسلیخ روح تاریخی کار کرد. باید روی آسیب شناسی سیاسی تمرکز کرد. درس آموزی از شکست هنر دستیابی به پیروزی است.
شکست درانتصاب الحاج بیکار و بیمار در رهبری ولایتی بسیار کلیدی درشمال، هیچ آبرویی به عبدالله نمانده است. او بعد از سفر اخیرش به واشنگتن که میزبانان ارشد امریکایی همانند یک ربات از ین محفل به آن محفل رهنمایی اش می کردند، معلوم بود که پی آیندش این همه موم و مرهم کردن ها چه خواهد بود. او با الحاج مرموز درقلمرو بریتانیا از همان دوران رابطه گرفته و دربارۀ او با غنی و سفارت امریکا به همسویی رسیده
بود. اتفاقاً الحاج مرموز و از نفس افتاده، که «کنول» سیروم شفاخانه هنوز در پشت دستش به مشاهده می رسید، خود در اظهارات خویش از نیات فوق منفی عبدالله نسبت به مردم افغانستان پرده برداشت. فشار بین المللی زیاد است؛ اما آینده را در دست ندارد.