-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۱, شنبه

احمدولی طوری گپ می زند که هیچ کسی به نام دکترعبدالله وجود خارجی ندارد

احمدولی مسعود در جلسۀ سیاستگذاری وفاق ملی، روز پنجشبنه:
بخش بزرگ بحران روز افزون در کشور، نتیجۀ فریبکاری های رهبری حکومت در دَور زدن توافقنامۀ دولت وحدت ملی بود که حاصل رأی میلیون ها شهروند ما را در انتخابات 2014 پايمال كرد.
توافقنامۀ که باید طی دو سال اول، دولت وحدت ملی را شکل میداد و مشروعیت اش را تضمین می نمود، قربانی آجندا های سران حکومت گردید. با این هـمه حق تلفی ها، پتانشیل بحران را به میزانی بالا بردند که اکنون و هرآن انتظار یک انفجار عظیم اجتماعی و سیاسی میرود.
توقع انتخابات به موقع، شفاف و عادلانه به روایت اکثر نیروهای مطرح در کشور، نهاد های انتخاباتی داخلی، حلقات خارجی و برداشت عمومی مردم در این مدت 6 ماه و یکسال باقي مانده توسط حکومت یک امر بعید می نماید، و الی این که نسخۀ از قبل آماده شدۀ مهندسی انتخابات حکومتی به منصۀ اجراء گذاشته شود.
حالا، هرنوع راهکار جدید برای بیرون رفت از وضعیت موجود و گذار از بحران، قطعاً باید دو بُعد اساسی را در درون خود داشته باشد، یکی زمینه سازی انتخابات شفاف و عادلانه، و دوم تغییر ساختار نظام بر مبنای رأی میلیون ها شهروند مان که با تضمین بین المللی همراست و نیاز اجتناب ناپذیر ملى نيز مي باشد.