-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۱, سه‌شنبه

آینده بدخشان را ازین خبر می توان به درستی پیش بینی کرد

ده های هزار نفر از باشنده های ولسوالی جرم بدخشان دردفاع از بیت المقدس جلوس کردند. این کمیت نفری هیچ گاه به خاطر عدالت و نجات مردم بیچاره آن جا سازماندهی نشد. این ها چرا برای نجات خود شان از چنگ طالب و فقر وفساد دست به خیزش نمی زنند. بیت المقدس از خود صاحب دارد و هیچ کسی از بدخشانی ها سوال نخواهد کرد که تکلیف شما اندرین باب از چه قرار است. برعکس دست سرنوشت یخن این ها را خواهد گرفت.