-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳, یکشنبه

در درون هریکی ازین ها یک عبدالله خوابیده است


کرانۀ فهم امرالله از مشروعیت و «ملی» فکر کردن به این اندازه است:

روند سبز به رهبری امرالله صالح:
خروج هیچ یک از شخصیت های حامی این جریان معنی صدمه بر مشروعیت ریاست اجرائیه و نقش محوری دوکتور عبدالله عبدالله بوده نمی تواند.
الحق که می گویند عبدالله تنها نیست!
اشاره: اول باید قید شود که روند سبز یکی از مفرزه های تبلیغاتی سفارت امریکاست. سپس باید گفت که همین عبارت به تنهایی می تواند افق این ها نسبت به آینده وتاریخ را برجسته نشان بدهد که می دهد. گادی کهنه گذشته گرایی روی شانه این ها از زمین «گذشته» کنده و به حال آورده می شود. ادیب فهیم بی هیچ منازعه ای یک عبدالله کوچک است. اما هشیاری اش بد نیست. در حمایت وی از عبدالله حکمت اقتصادی نهفته است. این عبدالله است که استرداد 500 میلیون دالر دارایی برده شدۀ کابل بانک به وسیله مارشال را به تعویق انداخت.