-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۵, شنبه

امریکا راست می گوید یا بازهم مدیریت مغز ها درنظر است؟

امریکا اعلام کرد که درمقابله با کج کاری های پاکستان دست به اقدام یک جانبه در افغانستان خواهد زد. درگزارش تازه عنوانی کنگره امریکا آمده است که به منظور حرکت به جلو ما باید در زمینه برخورد پاکستان در برابر لانه های امن تروریستی درقلمروش شاهد تغییرات اساسی باشیم.
درگزارش اریه شده به کنگره قید شده است که ما در مناطقی که با پاکستان منافع مشترک داریم از هر وسیله و ابزاری برای گسترش همکاری با پاکستان استفاده می کنیم و درمناطقی که پاکستان نوعی واگرایی از خود نشان می دهد دست به اقدامات یک جانبه خواهیم زد.