-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۰, دوشنبه

ابراهیم الکوزی به جهاد آزادی بیت المقدس می رود

محمد ابراهیم الکوزی رئیس اجماع ملی مردم افغانستان نشستی درکابل راه انداخت اندرباب درمحکومیت فیصله ترمپ در باره بیت المقدس. او گفت ما امروز به‌خاطری جمع شده‌ایم که آقای ترمپ ما فیصله نا روای شما را تحمل نداریم، این قبله مسلمانان خواهد بود و از جمله مقدسات دینی ماست.
آقای الکوزی! شما نخست باید دردفاع از افغانستان به عنوان مادروطن کمرببندید که از شش طرف معروض به حمله و کشتار از سوی داعش وطالب است. مگراخبار قتل عام ها از قندهار، ننگرهار، کابل و بلخ قلب واستخوان ترا به لرزه درنیاورده است؟ در دفاع از مردم خویش چه کرده ای که فیلت هوای بیت المقدس کرده است؟
اگر بگویی که به هر حال یک سیاست بازی راه انداخته ای، این بازی سیاسی نیست، بازی کودکانه برای فریفتن خویشتن است.