-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۹, چهارشنبه

نشانه های تکرارتاریخ در روابط کابل با بلخ

شماری تیره گی فضای امنیتی به محوریت استاد عطا را «فتنه بلخ» نام داده و تاریخ کشاکش کنونی بین کابل و شمال را با رویداد های آخرین ماه های حاکمیت دکترنجیب الله تکرار و مرادف دانسته اند. البته از بسا جاست چنین است. با این حال تفاوت های فاحشی درآرایش وجایگاه حکومت کابل و حکومت بلخ به چشم می خورد.

فتنه بلخ، فاقد آنتن های فعال تصمیم گیر در داخل ارگ است. درزمان نجیب، مزدک ووکیل ونجم الدین کاویانی کنار دست نجیب صاحب صلاحیت بودند. درآن زمان قوای خارجی از دکترنجیب حمایت نمی کند، برعکس درحال حاضر پایگاه های نظامی عظیم آلمانی وامریکایی دراختیار ارگ قرار دارد. در شرایط کنونی جنرال دوستم غایب است و استاد عطا یک لشکرمنظم و یک تشکیلات سیاسی فعال و اثرگذار را دراختیار ندارد. جمیعت از بسا جهات فقط یک نام است.

اما فتنه گران درکابل نیزنقطه ضعف هایی دارند که محال است آب از گلوی شان پایین برود. اول این که یک تندیسه یا ممثلی همچو جمعه اسک در شمال وجود ندارد. به اضافه این ها به دلیل تکیه ای اغراق آمیز بر تعصبات قومی نوع محمدگل مهمند، تا حد زیادی اعتماد شمال را از دست داده اند. درضمن مردم به حدکافی بیدار شده اند و می دانند که پیش خزیدن های فتنه کابل به سوی شمال، مهیب تر از فتنه سرکشی اداری در بلخ و بسترسازی برای داعش است که هست و بود مردم را به فنا می دهد.
امتیاز طبیعی بلخ نسبت به حکومت کابل این است که درشمال مردم از داعش وطالب وحشت و خورده اند و راهی جز جنگیدن تا آخرین نفس برای بقا ندارند. این اصلی ترین نکته ای است که شکست فتنه کابل را مسلم می سازد.
 
هنوز معلوم نیست که آیا قوت های خارجی حاضر است به قیمت راه اندازی جنگ با گروه های مجاهدین دست به تحکیم تیم سلطه درکابل بزند؟ نیروهای آلمانی یا امریکایی از جنگ با شورای نجات چیزی به دست نمی آورند و فقط پای روسیه و ایران را فعالانه به جبهه شمال داخل می کنند. گذشته ازهمه این ها، پروان وکاپیسا از نظر عملیاتی ( درصورتی که گپ خراب شود) از مدیریت فتنه کابل خارج است یا دست کم اعتماد صد درصدی برآن وجود ندارد.