-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۹, چهارشنبه

مقاومت این مرد، فرمان برکناری جنرال رازق قندهار را معطل کرد

دکترغنی دستور داده است که «الاامرثانی» خبر برکناری قوماندان قندهار معطل قرار داده شود.خبر واصله به «گزارشنامه افغانستان» مشعر است که اقدام ارگ برای جا بازکردن برای داعش در محوریت بلخ دم نقد با شکست مواجه شده و پروگرام های چند جانبه درین باره معوق شده است.
در اولین مورد، دکترغنی اعلام خبر برکناری جنرال رازق قوماندان قندهار را به تأخیر انداخته است. گفته شده که به پیشنهاد دکترفاروق وردک، یک نفر از حزب اسلامی حکمتیار به عوض جنرال رازق درنظر گرفته شده است.

منبع ارسال کننده خبر می گوید که مکتوب برکناری استاد عطا محمد نور و جنرال رازق دریک زمان «منظور» شده بود و قرار بود که یک روز پس از اعلام برکناری والی بلخ، خبر رسمی برکناری جنرال قندهار نیز از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری انتشار یابد. اما در نتیجه واکنش های جدی و تند علیه برکناری غیرقانونی والی بلخ و آغاز یک رشته تحرکات عاجل سیاسی و عملیاتی درکابل، پروان وشمال دکترغنی دستور داده است که «الی امرثانی» از پخش خبربرکناری قوماندان قندهار خود داری شود.