-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۹, چهارشنبه

فقط نیرویی باقی ماند که با داعش سینه به سینه ایستاده است

سوال بنیادی این است که کدام نیرو درگذشته برضد طالب جنگیده و اکنون نیز مکلف و مجبور به جنگیدن با طالب و داعش است. این نیرو یا نیروها درهر حالتی درصحنه زنده باقی می مانند. مابقی دسته جات از هر قماش مدنی یا غیرمدنی محکوم به حاشیه نشینی اند. نظریه پردازی و بازی با یافته های دیگران درکتاب ها یا شبکه های مجازی واقعیت خطرناکی را که هم اکنون درافغانستان درحال شکل گیری است، متوقف یا دستکاری نمی تواند.
قضاوت های گونه گونی ارایه می شود، هریکی از حق خود برای ابراز نظر متفاوت، متضاد، موهن وپرخاشگرانه استفاده می کنند؛ اما آن چه درتاریخ و جامعه اثر می گذارد، انگیزه و قدرت ایستاده گی برای بقا درمیادین نبرد است. جبهه مقاومت شمال شرق ناگزیر است کمر راست نگهدارد. چون حالا باید یاد گرفته باشد که خماندن سر و کمر چقدر یک اشتباه تاریخی بوده است.
اصحابی که اشتباه سیاسی را هنوز با اشتباه استراتیژیک تکمیل می کنند، چانس بقا دردولت دارند؛ مگر از شرافت خانه تاریخ رانده می شوند.