-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۷, دوشنبه

دکترغنی با گوشوارۀ باروتی ( عبدالله- اتمر) برندۀ این رقص خونین نیست

استاد عطا دریک قدمی رهبری جنگ ملی و تاریخی برای نجات افغانستان قرار دارد.دکترغنی و امریکا از طریق پیش مرگی دکترعبدالله، استادعطا را صرفن از دایرۀ رسمیات بیرون کردند. او پیش ازین با راه اندازی «شورای نجات» عملن از محفل رسمیات جدا افتاده بود. بازنده تاریخی این توطئه حلقه  دکترغنی- عبدالله است.

آیا حلقات جزیره ای حکومتی وغیر حکومتی چیدمان شده در مدار قرارداد های اقتصادی، در ازاء بسته های پیشنهادی جدا جدا، شمال را به پروژه داعش فروختند؟ تصورش نا ممکن است. پیروزی این پروژه محال است. شمال تنها بخشی از نبرد راهبردی منطقه وجهان نیست؛ جنگ ملی برای پایداری میراث احمد شاه مسعود و بقای افغانستان نیز هست.

 دکترغنی با دو گوشوارۀ باروتی ( عبدالله- اتمر) اکنون یک تنه در برابر مقاومت ملی به رقص برخاسته است واستاد عطا نباید با ترک بلخ، اشتباه اسماعیل خان را تکرار کند. اسماعیل خان در زمانش، درمیدان تنها ماند؛ هم فرزندش را کشتند و هم خودش را با فشارهای تحقیر آمیز محکوم به قبول وزارت کردند. او سال ها درحالت استحقار، درکرسی وزارت عادت کرد. او قربانی سازش فهیم، قانونی و عبدالله با دکترخلیلزاد شد؛ اکنون محفل معامله گران سخت آشفته و بی رمق است. جنبش مقاومت در تصرف عبدالله نیست؛ عطا هم تکرار اسماعیل نیست و مزید برآن، بیداری کم سابقه ای درنسل جوان پدید آمده است.

شماری، برکناری استاد عطا را خاتمۀ هژمونی سیاسی و تاریخی شمال و جبهه مقاومت می پندارند. برعکس، این رویداد، شمال را به یک بستر سرنوشت ساز تاریخ افغانستان بدل می کند که به مرور زمان خود به خود یک دولت مستقل در شمال را شکل خواهد داد. اگر آن طوری که برخی رهبران سیاسی تصور می  کنند، پلان پس از حذف عطا از حکومت اسکورت داعش به سوی بنادر مرزی و تصرف بلخ است؛ ظرف هفته های آتی، احتمالن سمت سوی حرکت دسته جات داعش وطالب از محور های جوزجان وسرپل مشخص تر خواهد شد.

عطا اگرقانع نشود که مانند مهره های سوخته در پایتخت، مجلس آرای مستعفی های سلف خویش در ویلا های محاط با دیواره های بلند سمنتی باشد، ازین پس به طور طبیعی بر سکوی فرماندهی ملی جنگ با طالب وداعش فراز می آید. قرعه رهبری دور دوم مقاومت ملی به نام وی زده شده است.
 اردوی افغانستان غیر از برخی افسران وابسته به گروه توطئه هرگز به جنگ نیروی مقاومت ملی نمی رود؛ داعش قادر نیست خانه جنرال دوستم وعطا را تصرف کند؛ قوای آلمانی جرئت ورود به یک جنگ چریکی وفرسایشی با مردم شمال را ندارد. موازی با این، استمرار حیات حکومت غنی- عبدالله بعد از انقضای فرصت ها برای برگزاری انتخابات نیز نا ممکن خواهد بود؛ مگر این که جنگ داخلی شعله ور شود.
استاد عطا و جنرال دوستم به اهمیت قاطع دفاع ازشمال وقوف دارند.