-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۴, دوشنبه

راز خرابکاری هشتاد درصدی دکترعبدالله علیه والی بلخ

خبرتازه واصل شده به «گزارشنامه افغانستان»خبر می رسد که اختلاف دکترعبدالله با عطا محمد نور زمانی شدیدتر شد که والی بلخ اکمالات تیل و روغنیات شرکت حاجی میرزا رحمان وکیل ولسی جرگه از مسیر حیرتان را بند کرده بود. درگزارش آمده است که میرزا رحمان تاجر بزرگ تیل، برادرجنرال بابه جان، شریک اقتصادی دکترعبدالله، و قراردادی تأمینات سوخت برای قوای ناتو است. 

در تازه ترین مجلس اخیر تاجران وسرمایه داران «شمالی» گفته شد که بعد از اخلال تدارکات تیل شرکت مرزا رحمان، اختلاف وشقاق بین دکترعبدالله و عطا بیشتر شد و عبدالله درمفاهمه با دکترغنی، طی مکاتیب رسمی عنوانی سفارت امریکا وناتو، عطا نور را به عنوان ناقض حقوق بشر، عامل پولشویی غیرقانونی و همدستی با روسیه و ایران معرفی کرده بود.

منابع مطلع درجلسه تاجران شمالی فاش کردند که حلقات وابسته به والی بلخ تحرکات عبدالله را از قبل رد گیری کرده و عطا نور  به قطع شریان اقتصادی عبدالله و گروه کوچک اطرافیان وی اقدام کرده بود. حضار مجلس گفته اند که انجنیر داوود از مرگ خود در لندن خبر داشت ولی از بخت خود برای والی شدن خبر نداشت. هدف از آوردن او از لندن این بود که بعد از برکناری عطا نور، امور دخل وحساب تجارت حیرتان به انجنیر داوود سپرده شده وتنها به غنی- عبدالله جوابگو باشد. هدف از کشاندن وی این بوده که درامور ولایت یک والی نام نهاد باشد؛ نه آن که به عنوان یک والی فعال سیاسی که در مدیریت جنگ وصلح و استقرار امنیت درآن حوزه قابلیت بیشتری نسبت به عطا از خود بروز دهد.