-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۳۰, پنجشنبه

شناخت حیرت آور مسعود بزرگ از «الحاج» لندن نشین

لنگراندازی امریکا درمنازعه شمال یک اشتباه جبران ناپذیر است.مصاحبه انجنیر داوود والی نام نهاد ارگ برای بلخ، اوج شیطنت مضحک تیم سلطه را آشکار کرد و ماهیت اصلی شعار شایسته سالاری آنان را برهنه ساخت. البته برای محور شرارت درارگ به خاطر کشف وسپس اختراع قابلیت سرخمی و ریزرف این منفرد زاده باید هزار آفرین گفت و دو هزار بار برای مردم بلخ تسلیت فرستاد. 
به ادامه همین خیله خندی ها و به پیروی از استراتیژی جاده سازی برای داعش درشمال، بی بی سی او را پیشاپیش والی بلخ می خواند و افکارعمومی را برضد خویش بیشتر برمی انگیزد.

فردی که از بیست سال پیش از سوی شادروان احمد شاه مسعود از جبهه دره صوف طرد شده بود، اکنون در نقش یک «میذوف» نیابتی در بازی کثیف علیه مردم بلخ و سرنوشت مردم شمال ظاهر شده است. الحاج داوود بعد از آن که در زمان «مقاومت» در آن شرایط حساس جنگ با لشکر نیابتی پاکستان ( طالبان) از جبهه دره صوف بیرون کرده شد، به سرعت توانست از لندن سر دربیاورد!

 نامبرده از نعمت سلامت روانی، حس مسئولیت و درایت کاری، مطلق بی بهره است و نشان می دهد که شناخت مسعود از وی چقدر عمیق و موجه بوده است. مصاحبه الحاج داوود کاریزمای استاد عطا را درین شرایط تاریخی درخشان تر کرد و امریکایی ها و ارگ باید به یک گزینه تازه فکر کنند. امریکا به هر میزانی که فشارها بر استاد عطا را افزایش دهند، نیروهای بیشتری را برضد خود بسیج خواهند کرد. تهدید امریکا علیه مردم شمال یک اشتباه بزرگ است. بررسی آموزه های جنگ سوریه و عراق برای امریکایی ها ضرور است. اما به نظر می رسد که تبدیل محور شمال به حیاط خلوت داعش بین المللی درسرخط اهداف کشورهای بازیگر قرار دارد و بلخ دیر یا زود معروض به سقوط اداری وسیاسی است. موضوع بنیادی، پیش بینی وضعیت شمال و بلخ درشرایط پس از استاد عطا است. درشمال، امریکا وآلمان بازیگرانی (قادرمتعال) نیستند. چانه زنی روس ها وایرانی ها با امریکایی ها ادامه دارد. دیده شود که نتیجه چه است. اما مقاومت قاطع مردمی درشمال تعیین کننده است و می تواند هرنوع محاسبات را برهم بزند.