-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳, یکشنبه

اراضی از ما، جنگ از دیگران است

چیزی به نام مدیریت ملی دیگر وجود ندارد؛ هرچه هست از نشانی مدیریت چند منظورۀ بین المللی می آید. سرانجام نقطه نوبت تصادم میان بازیگران بزرگ در شمال افغانستان تثبیت شده است. از زمان روی کار آمدن غنی- عبدالله و پائین آمدن گراف حضور پیروزمند غرب در سوریه وعراق، سرمایه گزاری روی عملیات بعدی در استقامت نزدیک به دروازه جنوبی روسیه شروع شده بود. عطا نور و مشاورینش این مساله را همه روزه نظارت و روی راه های حفظ توازن برای بقای خویش کار  می کردند.
اسپانسر عطا محمد نور در سطح داخلی و قدرت های معاند امریکا درسطح منطقه از گذشته تأمین بود و حالا نیز آماده است تا به سوی تقابل های جدی نظامی و سیاسی با مرکز که دایره بعدی اش (درصورت احتمال) با حامی دولت مرکزی امریکا وغرب جلو برود. ما از نظر تاریخی محکوم به زوالیم. متآسفانه همه جناح های افغانستان مجبور و محکوم اند که برای ماندگاری خویش، برای دیگران خدمات جنگی بدهند. اگرعطا مقاومت نکند، تاریخ فجایع داخلی مکرر می شود واین چیزیست که ربطی به منافع امریکا ندارد اما می تواند شکسته گی و محکومیت داخلی پدید آورد. درین حیص وبیص، جناح سلطه درارگ عبث به چیزهایی دل خوش کرده است که هرگز به دست نخواهد آورد.