-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۵, شنبه

اگر والی بلخ تن به حاشیه نشینی دهد، قطعن این گمانه تقویت می شود که روسیه و ایران با حکومت کابل و متحدان جهانی به نوعی همگرایی ( هرچند گذرا) در حوزه افغانستان به خصوص شمال نزدیک شده اند. درغیرآن اگر چنین اتفاقی به طور یک جانبه و از روی اجبار حادث شود، عواقبش کمتر از میدان های جنگ موصل و رقه نخواهد بود. جنبش مقاومت تا دم آخر علیه داعش وطالب دست به نبرد خواهد زد وعصر تازه ای در جنگ و مدیریت قدرت در کابل ایجاد خواهد کرد که تا کنون نظیرش را ندیده ایم.