-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۴, دوشنبه

تقاضای قریب الوقوع روسیه از کابل: زنان وکودکان ما را تحویل بدهید!

این گزارش رسمی از زبان قادروف مشعر است که روسیه به دنبال یافتن مشروعیت و توجیه عملیات نظامی در افغانستان در آینده است.سپوتنیک افغانستان به نقل از قادروف: ما خانم ها و کودکان خود را که بعد از ازدست دادن پدر یا شوهرشان در سوریه به افغانستان انتقال گردیده اند، به زادگاه شان"روسیه" برمیگردنیم.

رمضان قادروف رئیس جمهور چیچن فدراسیون روسیه اظهار داشت: «ما از خانم ها و فرزندانی که پدر و یا شوهر خود را در سوریه ازدست داده اند و حالا در افغانستان بودوباش دارند، به زادگاه اصلی شان بر میگردانیم. ما چندین پیام شهروندان خود را که در افغانستان به حالت دشوار قرار دارند، بدست داریم که از ما تقاضأ کمک نموده اند و میخواهند به وطن شان برگردند. ما آنها را دوباره به وطن شان انتقال میدهیم».

وی افزود که در جریان دوسال فعالیت روسیه در سوریه از این کشور 94 طفل و زنان به روسیه انتقال گردیدند. او یادآور شد که اطلاعات در مورد موجودیت زنان و کودکان در افغانستان را بدست دارد که بدون اسناد به افغانستان انتقال و رها گردیده اند. آنها نمی توانند به مقام عارض و مشکلات خود را حل نمایند. ما در این عرصه فعالیت خود را آغاز نموده یم.

قادروف گفت: «خانم ها و کودکان شان که شوهران خود را در سوریه از دست داده اند، نمی دانند به کدام مقام مراجعه نمایند، از جان فرزندان شان هراس دارند. وقتی که در سوریه وضع خراب شد، آنها را بدون اسناد به افغانستان انتقال کردند که تا فعلاً در افغانستان قرار دارند، کار ما در این عرصه جراین دارد».

اشاره: اگر مقامات کابل از موجودیت خانواده های روسی انکار کنند، اسناد موثق از سوی اطلاعات روسیه پیشکش می شود؛ اگر توافق کنند اثبات می شود که داعش تحت مدیریت امریکا و افغانستان به شمال افغانستان انتقال شده و این انتقال استمرار دارد.