-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۵, سه‌شنبه

انتظار و دلهره در شمال

درنقشه شورای امنیت ملی به هدف تعرض بر بلخ بدون شک به کار اندازی دسته جات حزب گلبدین نظیر افراد جمعه خان همدرد شامل خواهند بود. اما نیروی مهمی درآن حوزه وجود ندارد. نیروهای جمعه خان توان تغییر معادله را ندارند اما می توانند آشوب تولید کنند و دسته جات اعزامی از کابل ملبس با پوشش افراد محلی را درمناطق خود مستقر کرده و بعضی راه های فرعی را موقتاً مسدود کنند. هنوز سخن گفتن از نحوۀ واکنش محاذات خوابیدۀ مفرزه های قدرت های منطقه ای در بستر شمال زود است. آن ها برنامه های شان را در برابر حریفان کلان، خود مدیریت می کنند. برای مردم و قدرت های منطقه ای، چشم انداز اوضاع پسا عطا نور دربلخ روشن نیست اما همه به تجربه می دانند که چه اتفاقاتی ممکن است روی بدهد. دسته جات انتقالی داعش تا حدی با زمین و مناسبات آن جا وفق پیدا خواهند کرد. این چیزی است که نبرد های آینده به آن پاسخ خواهد داد.