-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۵, جمعه

نگاه امریکا به پاکستان تغییر کرده؟ باورش مشکل است.

این که فشارهای امریکا برپاکستان واقعی است و سناریویی چند گانه درعقب خود ندارد، هیچ نمی توان اعتماد کرد. چیزی که ما درین هفده سال از روی فهم تجربی دریافته ایم این است که پاکستان این قابلیت تاریخی را از خود نشان داد که امریکا را در تمامی مسیرها در افغانستان با شکست و بن بست رو به رو ساخت. هرچند سهم روسیه و ایران درین سبوتاژ بسیار عمیق، نا محسوس و سنگین بود، مگر این پاکستان بود که دونیم هزار عسکرامریکایی را در کوهستانات افغانستان به قتل رسانید و سی و سه میلیارد دالر را نیز به حساب خرجی «ته جایی» و اندیوالی به جیب زد.
از بخت بلند این کشور بریده از بدنه اصلی اش ( سرزمین هند) اکنون دربازار تیز، به قیمت بسیار بلندی از سوی چین خریداری شده است. بنا برین، امریکا هرگاه در فرسایاندن پاکستان از خود غدر و بی ایمانی بروز ندهد، تنها مسیری که از نظر تاریخ می تواند پاکستان را منزوی و بشاراند، مسیر ۲۵۰۰ کیلومتری افغانستان است.