-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۸, یکشنبه

اداره امنیت ملی بیخی رو به زوال است. دفاع از امنیت ملی دربرابر دشمنان افغانستان از لایحۀ وظایف امنیت ملی بیرون کشیده شده؛ وظیفه امنیت ملی از برکت معصوم استانکزی، انتقال ونگهداری انتحاری ها، مبارزه با استاد عطا و احمد سعیدی خلاصه شده است.