-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۶, جمعه

شکستن نرم استاد عطا/ یک قدم فاصله با تصادم


اصل قضیه تخلیۀ شمال است. بقیۀ مسایل فرع است.


آخرین اعلامیۀ کاخ سفید در بارۀ برکناری استاد عطا محمد نور، متاسفانه تکرار هشدار نرم و درجه بالای امریکا به «شورای نجات» و به ویژه برای حکومت بلخ است. 
نخستین بار است که امریکا براساس فیصله از بالا، به مهندسی کامل ادارۀ شمال تصمیم گرفته است. برای اداره کننده گان جزیره قدرت ضد امریکایی در شمال، پی آمد های اجرای یک یورش همه جانبه نظامی از زمین و هوا بهتر ازین اعلامیه می توانست باشد.

اوضاع به گونه ییست که حتی اگر فقرات پیشنهادی جزایر مخالف ارگ کابل با تمثیل محوری جمیعت اسلامی به طور کامل هم پذیرفته شود، اوضاع درعمل برهمان منوال سه سال گذشته خواهد چرخید وهیچ اقدامی اعتماد آفرین که مشارکت مقتدرانۀ گروه های مختلف ضد طالبان درحاکمیت و تصمیم گیری های سرنوشت ساز را ضمانت کند؛ دیده نخواهد شد. چون دراجندای اصلی ارگ و امریکا، قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد. 

بدین سان، شرایط برای یک تصادم اجتناب ناپذیر ( دیر یا زود) با امریکا فراهم است.
تدبیر جامعه بین المللی ایجاب می کند که این گذار همراه با تصادم، خصلت فصلی و مرحله به مرحله داشته و همزمان برای گسیختن «مقاومت» از درون، دپلوماسی فریب وانتظار، کانال های معامله با دسته جات فرصت طلب که از آن بتوان نفاق داخلی میان جبهه ضد تروریزم را چاق کرد؛ باز نگهداشته شوند. پس فصل تصادم و مقابله زیاد دور نیست؛ مگر این که در شمال یک خیزش عظیم و دراماتیک به راه بیفتد که درنتیجه آن محاسبات مشترک امریکا و ارگ به هم بریزد.