-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱, یکشنبه

امریکا باید با حکومت بلخ مستقیم مذاکره کند

استانکزی دفتر را رها کرده و شب و روز در اتاق اتمر بستره انداخته تا کار بلخ یکسره کند، رهبری اداره امنیت ملی یعنی این؟گروه کوچک محافظه کاران درارگ، با چراغ سبز- خاموش متحدان بین المللی، کابل را به حیاط خلوت و مهمانسرای تروریست ها تبدیل کرده اند. محاسبات قوای بین المللی افاده دهنده منافع خود شان است اما برای افغانستان مرگبار است. هنوز فرصت هست که مقامات سفارت امریکا فوری با حکومت بلخ برای ایجاد یک نظم عمومی واصلاحات وارد مذاکره سازنده شوند. برخی گزارش های سری مشعر اند که فرصت ساعت به ساعت ذوب می شود. شکسته شدن نظم عمومی درکابل درصورت زنجیره ای شدن اشتباهات خطرناک می تواند قریب الوقوع تلقی شود؛ امریکا و محافظه کاران کابل اگر درموضع خود تجدید نظر نکنند، اوضاع به گونه دیگری پیچ می خورد.
 زمان فریفتن مردم سپری شده است و شعور عمومی هر پیچ وخم دپلوماتیک امریکا وارگ را رد گیری و درک می کند. روش تازه درپیش گیرید که نه برای افغانستان، بلکه برای ارگ و قوای بین المللی دیر می شود. امکان آن وجود دارد که در شرایط جدید گروه طالبان در همسویی با حکومت بلخ قرار گیرد.

نقشه کشی شباروزی اداره امنیت ملی و شورای امنیت ملی در هفته های متوالی به طور کامل و سخت عبث، روی نا امن سازی حوزه بلخ و اسارت مقاومت گران متمرکز است.  آنتن های حراست از کابل غیرفعال اند. اثبات شده است که ارگ و متحدان بین المللی در درازمدت توان حذف مقاومت برای عدالت را و اسیر کردن میلیون ها نفر را که اراده خود را برای بقا در کف گرفته اند؛ ندارند. این یک اشتباه درشت است که دفاع از کابل از نظر آنان امری فرعی تلقی می شود. کار کابل را به همان دسته جات تروریستی واگذاشته اند که به وسیله خود حکومت درمهمانسرا ها مستقر شده و منتظر قومانده اند که ساعت چند به کدام استقامت حرکت داده می شوند.
دهشت افگنان درداخل هوتل کانتیننتال پانزده ساعت کامل جنگیده اند و گلوله مصرف کرده اند؛ انفجاراتی را انجام داده اند. این همه اسلحه و مهمات از آسمان برای شان نازل شده بود که مانند یک کندک نفر، با چندین کندک دولتی در جنگ ودرگیری اند و مقاومت می کنند؟