-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۴, پنجشنبه

دکترخپلواک از «دختران نلغه» یک لشکر تشکیل داده است


اختلافات شدید خپلواک وکریم خلیلی شورای صلح را فلج کرد.


گزارشنامه افغانستان:
خبرمی رسد که شورای صلح به دو دستۀ آشتی ناپذیر تبدیل شده است. 
گزارش واصله مشعر است که علت اصلی تشنج، تقابل میان اکرم خپلواک و استاد خلیلی گفته شده است؛ این درحالی است که دست آوردهای این شورا صفر درصفر است.

درگزارش آمده است که خپلواک و خلیلی هرچند با همدیگر کارد وگوشت هستند، اما هردو، مولوی عطاء الرحمن سلیم نماینده شورای اجرائیه در محفل شورای صلح را «جاسوس دکترعبدالله» می خوانند و مولوی سلیم هم سر هردویش خبر نیست!

از عجایب محفل شورای صلح این است که استاد خلیلی خانم حبیبه سرابی را «بی دین محض» و خپلواک آن بانو را «زن بی شرم» لقب داده است. موضوع اصلی صلح وجنگ نیست؛ رقابت شدید برسر گزینش ها و استفاده از مزایایی است که خدایی در شورای صلح مثل چشمۀ ابدی جوش می زند.

مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح  معاون جنرال دوستم، به حساب شه کوه بد مکوه روز می گذراند.
اما حاجی دین محمد یگانه دغدغه ای که دارد، گرفتن معاش است و به خیر وشر هیچ کس کار ندارد. 
سردار نادر نعیم، فرزند سردار نعیم ( برادرزاده سردار داوود خان) درمیان چند سنگ آرد است و از همه ای نفرات با هم دشمن، بیزار است. 
اما درتازه ترین مورد، خپلواک  به بغل مولوی عطاء الرحمن سلیم رئیس کمیته مطبوعات و رسانه ها، آرنج سختی زده  و زحمات وی را که تلاش کرده بود زمینه را برای یک نشست رسانه ای فراهم گرداند؛ به نفع خود مصادره کرد و «سربه خود» کنفرانس گرفت و استاد خلیلی و عطاء الرحمن را اصلن خبر نکرد. 

اختلاف زمانی عود کرد که  استاد خلیلی، مولوی سلیم وحبیبه سرابی به اعضای شورای عالی صلح تلفن زده وآنان را از شرکت به کنفرانس مطبوعاتی خپلواک برحذر داشتند. آن ها مدعی اند که هدف از خود سری خپلواک جمع کردن پول و راه دادن چهره های فاشیست نظیر واحد طاقت وغیره به محافل شورای صلح است.

درحالی که خلیلی رئیس شورا است، شکوه از آن دارد که خپلواک به نام جندر «دختران نلغه وبی تجربه» را از هرجا جمع کرده و معلوم نیست آنان را برای چه کاری آورده است. درگزارش قید شده است که تصادم بیشتر بین خپلواک و استاد خلیلی قریب الوقوع است.