-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۸, یکشنبه

خلیلزاد این بار با حمله گسترده رو به رو شد

      خلیلزاد درسالیان اخیر بین افغانستان وامریکا در رفت وآمد بود مگر هیچ گاه تا این اندازه با مخالفت مردم در داخل افغانستان رو به رو نشده بود.
وی این بار در حاشیه روزنوشت های خویش بنویسد که دوران بازی های خرابکارانه وی در افغانستان به سر رسیده است و بیش ازین رو در روی اراده مردم ایستاندن وضع را بدتر خواهد کرد. یک نکته دیگر را هم باید در گوشه روزنوشت خود اضافه کند: امریکا بهتر به دنبال راه های دیگری برای همکاری مشترک با مردم افغانستان در پیش گیرد و این سوال را هم قید کند که پشتون ها چرا باید و حتمن به خاطر سه نفر آمده از امریکا با همسایه و هموطنان را برای همیشه بجنگند؟