-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۳, شنبه

سازماندهی امنیت ملی برای دهان اندازی های بازاری عنوان والی بلخ

عوامل امنیت ملی یک گروه را  دراطراف شخصی به نام انجنیر داوود توظیف کرده است که با ادبیات لاابالی به سوی استاد عطا محمد نور دهان بیاندازد و پاچه بگیرد. من فکر می کنم که یک گروه خاص ضد حمله دربرابر پاچه گیران ایجاد شود تا این ها را از شبکه اجتماعی به غارهای شان بگریزاند.