-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۴, یکشنبه

محمد گل مومند، داوود خان، نعیم خان و شرکای شان واقعن مرتکب خیانت و جنایت شده اند


کاوه «شفق»


خدا می داند!؟ 
شاید ما مردم هنوز آنچنان هوشیار نشده ایم که خود فکر می کنیم!؟ 
در عصری که جهان به دهکده یی مبدل شده است، ما به هویت های قومی رو آورده ایم. در این پنج هزار سال تاریخ پر افتخار سه تا کتاب در رابطه با هویت ننوشته ایم اما مثل مگس به شیرینی هویت قومی چسبیده ایم. روشنفکر نما های ما در مقالات و سخنرانی های غرای شان از "جهان وطن" بودن داد می زنند اما قدسیت هویت قومی شان نباید زیر سوال برود. 
اگر افغان نامیده شوم، تاریخم مسخ می گردد اما اگر خراسانی ام بخوانند، گل سر سبد تاریخ بشریت می باشم!؟ 
آیا واقعن اشرف غنی می تواند فردوسی را مسخ کند؟ اگر می تواند، پس فردوسی ارزشی ندارد، همان به که مسخ گردد. از جانب دیگر، هویت ما فارسی زبان ها در چه است؟ 
هویت ما پشتون ها در چه است؟ 
هویت ما اوزبیک ها در چه است؟ 
هویت ما هزاره ها در چه است؟ 
و . . .
بقای ما فقط و فقط در همدگر پذیری ما امکان دارد و بس. اگر هم مملکت به پشتون و غیر پشتون تجزیه گردد، باز هم پشتون ها هویت های متفاوت پیدا کرده و به فرق همدگر می کوبند و غیر پشتون ها همچنان خون همدگر را می نوشند. 
امر مسلم اما نظر به شواهد تاریخ این است که محمد گل مومند، داوود خان، نعیم خان و شرکای شان تحت نام پشتونیزم بر دیگر اقوام جفا روا داشته اند و واقعن مرتکب خیانت و جنایت شده اند. حساسیت های امروز همه ریشه در سیاست های همان سه آغازگر جابر و تداوم شان در اندیشه های فاشیستی افغان ملت و افغان ملت نما ها دارد. این یک واقعیت است که باید آسیب شناسانه به آن پرداخت و فراقومی برای حل مشکل اندیشید.
اما این موضوع هم یگانه دلیل فاجعه ی قوم گرایی در کشور ما نیست. اگر احساسات کاذب را کنار بگذاریم و عاقلانه به خود بنگریم، به وضاحت متوجه می شویم که ما ملت از نگاه فکری هنوز خیلی عقب افتاده و، ببخشید، نادانیم زیرا ملتی که فریفته ی تفکر خطرناک و عقب افتادگی گروه گرایی های مختلف می گردد جز نادانی و خرد گریزی دلیل دیگری ندارد. موضوع عکس العمل های خردگرایانه جداست. اگر نادان نمی بودیم تا به حال یک گروه بزرگ از روشنفکران تمام اقوام دور هم جمع می شدند و با شدت در مقابل تفکر قوم گرایی به مبارزه بر می خواستند.
من شخصن با افغان بودنم مشکلی ندارم و به هویت قومی و ملیتی هم ارجی قایل نیستم. اما اگر بخواهند بر اساس اندیشه های افغان ملتی و سیاست پاکستانی برایم هویت درست کنند، کور خوانده اند.