-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

دکترغنی و احیای ملوک الطوایف غالب بردیگران

دهان اندازی به آدرس احمد شاه مسعود، جبهۀ مقاومت را بار دیگر به یک نیروی شکست ناپذیر مبدل می کند. 

دکترغنی می‌گوید، دوران ملوک الطوایفی در این کشور پایان یافته و نظام سیاسی افغانستان میراثی نمی‌باشد. اما تمام سیاست هایش زمینۀ مساعدی را برای تقویت مناسبات ملوک الطوایفی فراهم کرده است. حلقه سلطه بر ارگ، خود برگرفته از یک شگرد ملوک الطوایفی است. نقش بغایت ویرانگر غنی- اتمر به هدف احیای «گذشته» نتیجه معکوس به بار آورد. فرقه گرایی مخاصمت آمیز قومی را از ادارات دولتی به مجمع قانون گذاری کشانیده اند.
به نظر می رسد که زمینه های هم پذیری از برکت گلبدین و فرقۀ کوچک گذشته اندیش، روز به روز کم رنگ می شود. عبیدالله بارکزی فرد ارتباطی مشهور با آی اس آی حتی تعرض بر جایگاه احمد شاه مسعود را وسیله ای برای مقابله قومی برگزید و این می تواند اوضاع را از کنترول خارج کند. از سوی دیگراین نوع اظهارات جبهه مقاومت به رهبری عطا نور را هم از نظر سیاسی و هم از حیث نظامی قوی تر می کند و او را به محور همبسته گی ملی مبدل می کند. این رویداد های پی آیندِ سری تلاش هایی است که گروه غنی به هدف بازسازی و استمرار ساختار مبتنی برملوک الطوایفی است.