-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۱, چهارشنبه

خلیلزاد دنبال یک معاون تاجک تبار درانتخابات بعدی است

درپس انداخت های تهدید آمیز رسانه ای خلیلزاد علیه عطانور، گرفتن قرار داد نفت آمو دریا به یک شرکت مشترک خلیلزاد وامریکایی است. چالش اصلی درانتخابات نیز عطا نور است.
خبرواصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که دکترزلمی خلیلزاد دراصل برای گرفتن قرار داد پروژۀ نفت آمو دریا وارد کابل شده است. اظهارات تحریک آمیز سیاسی موصوف علیه استاد عطا نور، بخشی از مانور وفشار به هدف راه یابی به میدان نفتی شمال است.
پیش از ورود دکترخلیلزاد به کابل پسروی همراه با دوتن از کنتراکت چی های نفتی امریکایی درکابل با مسئولان وزارت معادن وصنایع گفت وگوهایی انجام داده بود. 
حکومت بر واگذاری حوزه نفتی آمو دریا به کمپنی وابسته به خلیلزاد قبلاً توافق کرده است. دکترخلیلزاد به هدف تسریع روند کار، دو اقدام مهم تر انجام داد که یکی دیدار با داوود نام که به حیث والی نام نهاد بلخ درنظر گرفته شده و دیگراعلام هشدار ها به آدرس عطا نور بود. 
درخبر آمده است که خلیلزاد با گروه های مختلفی از روشنفکران درهوتل سرینا دیدن کرد اما مذاکرۀ مخفی وی درسرینا با داوود نام از اهمیت خاص برخوردار بود. داوود نام بی هیچ مقدمه ای به فرمایشات خلیلزاد درصورت والی شدن گردن نهاده است. دیدارخلیلزاد با داوود نام کاملن جنبه اقتصادی ومعاملاتی داشت و از تشدید تلاش ها برای راندن عطا و انتصاب وی دربلخ مشروط برایجاد سریع تسهیلات نفتی به کمپنی ایشان اطمینان داده است.  
خلیلزاد از سالیان پیش جهت سرمایه گذاری درنفت آمو دریا برنامه ریزی کرده بود. قبل از انتخابات سال 2014 شخصاً این موضوع را با عطا نور درمیان نهاده و پسرش نیز همراه با نماینده یک شرکت قزاقستانی به بلخ سفر کرده بود. در هر دو حالت از سوی عطا نور پاسخ مثبت دریافت نکرده بودند.
منبع خبرمی افزاید که تهدید عطا نور به کنار کشی ازبلخ به همین تلاش ها مرتبط است. منبع در بخش دیگری اطلاع داده است که خلیلزاد از سوی نهاد هایی درداخل و خارج تشویق شده است که بعد از اتمام دورۀ غنی- عبدالله که هیچ چانسی برای برنده شدن در انتخابات بعدی ندارند، وارد میدان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شود. وی گویا در مجالسی مسأله تحویل دهی پاسپورت امریکایی خویش را مطرح کرده است. هم اکنون ظاهراً احسان الله بیات رئیس افغان بیسیم قانع شده است که به حیث معاون دوم وی در انتخابات ثبت نام نماید؛ اما مشکل خلیلزاد یافتن یک شخصیت سیاسی با نفوذ تاجک تبار است تا گروه انتخاباتی خود را تکمیل کند. درخبرآمده است که او روی همان خط قدیم روان است و قرار است از بین دکترعبدالله و یونس قانونی یکی را به حیث معاون دوم خود برگزیند.