-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

دست تاریخ به سویت دراز است، دیگر گزینه ای نداری

 
اشاره: سخنان به ظاهر نرم وایسرای کاخ سفید درکابل درباره دفاع استاد عطا از شرف و اقتدار مردم، مهلک تر از اعلام صریح جنگ بنیاد برانداز علیه مردم افغانستان است.
 

در گفتار معاون وزارت خارجه امریکا در نشست شورای امنیت ملل متحد نکاتی برجسته است که بین سخنان اخیر جان دابس سفیر امریکا در مورد گزینه برخورد «قانونی» با مقاومت بلخ یک پل دپلوماتیک کاملن یک سویه برقرار می کند که به سلامت افغانستان بسیار ضربه خواهد زد.

جان دابس بدون ریشه یابی روند شکل گرفته وقایع در زورآزمایی سازمان داده شده بین ارگ و بلخ، از مسند یک وایسرای سربه هوا احکام صادر کرد که «هیچ کسی فراتراز قانون نیست.» دابس خان از «قانون» همان تفسیرو مشروعیتی را استخراج می کند که غنی واتمر می کنند.

 حکومت وحدت ملی که کاملن بعد از لگدمال کردن «قانون» به طورغیرقانونی از سوی امریکا ساخته شد، از نظرسفیرامریکا حق دارد که «قانون» را علیه آنانی تطبیق کند که به خاطر نقض «قانون» به اعتراض برخاسته اند. قانون برسرجایش مانده، تفسیر و نسخه پیچی های ضد قانون، کار را تا آستانه درگیری نزدیک کرده است.
 
معاون وزیرخارجه امریکا هم به نوبه خود به طور سربسته به روسیه و ایران و شخص والی بلخ به خاطر «بهانه» تراشی برای مبارزه با داعش هشدار داده شده است. البته که مبارزه با داعش و تروریزم را نمی شود برای همیشه با استفاده از «بهانه» ادامه داد. کاری که امریکایی ها از ۲۰۰۱ تا کنون در تبانی با پاکستان، به نام مبارزه با تروریزم درافغانستان انجام داده اما نتیجه معکوس به دست آمده است.

 حالا که روسیه وایران به سوی افغانستان دور خورده اند، امریکایی ها با کارگیری از بهانه جویی صرفن رسانه ای یخن پاکستان را گرفته اند که «ما باید پناه گاه های تروریستان در پاکستان را از بین ببریم.» خوب شانزده سال که ازین کار شانه خالی کردید، حالا منتظر چه هستید که هی می خواهید با لفاظی محض، تروریزم را در پاکستان مضحمل کنید؟
تجربه های سیاه اما فوق العاده مفید به سران گروه های ضد طالب و داعش آموخته است تا اعلامیه های مقامات امریکایی را به گونه معکوس تفسیر کرده وبرای مقابله با اقدامات اصلی پنهان شده در ادبیات آن ها آماده گی داشته باشند. فلسفه تاریخی شکل گیری کارزار مقاومت ملی دربلخ درهمین نکته مضمر است و این فلسفه درعمل نباید از سوی خائنان نکتایی پوش «نیابتی» ازعقب یا از جلو زخم بخورد و یا طی عملیات روانی به اسارت گرفته شود.
جنبش سیاسی و نظامی عدالت برای همه که در بستر ام البلاد برپا گشته تنها سرمایه ای که دارد «مقاومت» هشیارانه و سرسختانه برای بقای افغانستان است. وایسرای امریکا و کاخ سفید از هیچ چیزی جز توفان اراده مردم برای بقای شان واهمه ندارد.
معاون وزارت خارجه امریکا گفته است که پشتیبانی امریکا از افغانستان وابسته به زمان نیست بلکه وابسته به شرایط است. اما او مشخص نکرده است که از چه جناح و فرقه ای حمایت می کند و برضد کی ها می رزمد؟! اعلامیه جان دابس صریح نشان داد که نگاه امریکا به چیدمان عناصر قدرت درافغانستان هیچ، هیچ، وبازهم هیچ تفاوتی با نگاه غنی اتمر ندارد. عطا محمد نور درین پیچ تاریخ به نسل امروز درسی عظیم وپایا آموخت، درسی که خودش درازاء رنج های طولانی وبیکران فراگرفته است.