-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۴, پنجشنبه

کمیته مشترک حکمتیار، دکترعبدالله و شورای امنیت ملی

گزارش تازه مشعر است که بین ریاست شورای اجرائیه، شورای امنیت ملی و شورای رهبری حزب اسلامی جناح گلبدین یک مرکزعملیاتی و مشورتی مشترک به منظور بدرقه انجنیر داوود به سوی بلخ به همکاری دسته جات حزب اسلامی، مفرزه های ارتباطی شورای امنیت ملی درشمال و شماری از افراد مرتبط با دکترعبدالله راه اندازی شده است.
 
گلبدین حکمتیار با اعزام نفرات خود از انجنیرداوود او را تشویق می کند که هرچه عاجل تر به طرف شمال حرکت کند. به نظر می رسد که تلاش برین است که نامبرده را به حیث یک خریطه خون یا بسته باروت به طرف مدعی پرتاب کنند که در هر دو صورت ( کفیدن خریطه با انفجار تروتیل) وضعیت را تغییر می دهد.
تماس های تنگاتنگ بین نفرات گلبدین و انجنیر داوود و همچنان رفت و آمد دسته جاتی خاصی که به طور سربسته از سوی شورای امنیت ملی تشکیل و ترغیب شده اند، به محل اقامت داوود افزایش یافته است. گفته می شود که مشاعر داوود به اندازه کافی مختل است و از دیدن جمع وجوش افراد مشکوک احساس حکمرانی کاذب بروی استیلا یافته است.
 از مصاحبه های مشارالیه وعطش داغ وی برای رفتن به بلخ این فرضیه درذهن آدم متبادر می شود که این شخص مانند احمد ایشچی و آصف مهمند برای اجرای یک انتحار حیثیتی آماده ساخته شده است که درهرحالت، آب به آسیاب گذشته نگران مستقر درارگ جاری می کند و همزمان اسباب یک بلوای داخلی درجمیعت اسلامی را نیز به وجود آورده می تواند. هدف ارگ، چاق کردن نفاق داخلی درشمال است. پلان این است که دریک وضعیت خاص، عطا نور ناخواسته یا خواسته تصمیم بگیرد که انجنیرداوود را تا مقام ایشچی و آصف مهمند ارتقا بدهد و کاری درحقش کند که هیچ راه ترمیم نداشته باشد.