-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۴, چهارشنبه

سبوتاژ جمیعت اسلامی از یک زاویه دیگر شروع شده

گزارش هایی است که حکومت سعی دارد به منظور لق کردن موقعیت استاد عطا و جلوگیری از رستاخیز سیاسی جمیعت سناریوی دیگری را تامین مالی کند. 
بعد از حمایت و تقویه «شورای انسجام جمیعت» حالا از افول سیاسی و سریع دکترعبدالله برای دامن زدن به دور جدید بحران رهبری در جمیعت اسلامی استفاده کند. 
بنا به تحلیل آن ها ماموریت عبدالله به عنوان یک متحد سیاسی با وزنه رو به اتمام است.  باید عبدالله را دو باره به درون تالار جمیعت هل داد تا جمیعت که با ترکیب رهبری فعال تری به انتخابات آماده گی می گیرد، درگیرتنش داخلی باقی بماند و توانایی اش در کشاکش داخلی مصرف شود. جالب این است که به عبدالله مشوره داده اند که روی گردانی از قبله محور ( جمیعت) او را به «فرد» تبدیل می کند و باید به هرطور ممکن دو باره و این بارفعال تر به آن قبله تقرب کند. گروه توطیه محاسبه شان این است که جمیعت هنوز درگیر بحران داخلی و همچنان با ارگ و رقبا درتقابل قرار دارد و جرئت نکرده است که با عضویت عبدالله به طور علنی تصفیه حساب کند. از زاویه ای دیگر آن ها بدین باورند که زمینه طوری مساعد شود که جمیعت علیه بودن یا نبودن عبدالله در جمیعت تصمیم بگیرد و آن گاه یک شورای انسجام دیگر می تواند علیه جمیعت محور سازماندهی شود و با شورای انسجام عملی دست اتحاد بدهد.