-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۴, پنجشنبه

افزایش فاصله بین روسیه وامریکا درافغانستان

نشریه فارین پالیسی نوشته است که امریکا خواستار یک حکومت قوی ودارای یک اردوی مجهز درافغانستان است اما در عین حال روسیه با گروه های وسیعی از بازیگرانی همسویی دارد که برخی از آن ها به طور مستقیم دربرابر حکومت کابل قرار دارند. روسیه گروه طالبان را که تهدیدی به امنیت افغانستان و نیروهای امریکا وناتو است تقویت می کند.
 
فارین پالیسی می افزاید که دردوسال پسین شکاف بین استراتیژی روسیه و امریکا کلان تر شده است. روسیه پیوسته انتباه می دهد که روش امریکا در افغانستان دیگر کارگر نیست و اراده سیاستگران درواشنگتن کماکان بر ادامه وضع موجود درافغانستان است. روسیه باورمند شده است که برای مقابله با پی آمد های یک افغانستان بی ثبات باید آماده گی خود را داشته باشد. وضع جاری برای روسیه یک چالش جدی به میان آورده است. مگر برای امریکا یک امکان است تا با ایفای نقش پادشاه سازی خودش را ازین مخمصه بیرون آورد.
حضور روسیه درافغانستان ازطریق سرمایه گزاری وتجارت، برنامه ریزی دپلوماتیک، طرح های فرهنگی وحمالت مالی و نظامی از دولت مرکزی، و رابطه با قدرتمندان درشمال و طالبان قوی تر شده است. این شرایط مساعد به روسیه موقع داده است که با طالبان یک جا کار کند. کرملین بدین باور است که طالبان نیرویی است که برای دستیابی به قدرت در داخل قلمرو افغانستان مبارزه می کند و به جای آن که تهدیدی فرامرزی تلقی شود، خطری برای دولت افغانستان به حساب می رود.