-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۱, چهارشنبه

امریکا نشرگزارش های محرم درباره اوضاع افغانستان را محدود می کند


شبکه Corbonated TV خبر داده است که براساس مقرره سیاست جدید امریکا،‌ پنتاگون قصد دارد ازین بعد گزارش های محرم در باره اوضاع افغانستان را از انظار عمومی پوشیده نگهدارد. 
جان سپکو سربازرس امریکا درافغانستان نسبت به این اقدام ابراز نا امیدی کرده است. وی گفته است که این کار از هرمنظری که سنجیده شود اسباب ناراحتی مردم را فراهم می کند. گزارش های ناکامی ها و پرونده های فساد بزرگ مالی امریکایی ها در افغانستان معمولن از سوی جان سپکو فاش می شود. درین گزارش برای نخستین بار از وی خواسته شده است که گزارش هایش را به خاطر مالیه دهنده گان جنگ امریکا انتشار ندهد. تصمیم جدید پنتاگون درمورد پنهان کاری درنشر گزارش های افغانستان نشان می دهد که نگرانی مقامات نسبت به آینده حضور امریکا و سرنوشت ناکامی یا کامیابی در افغانستان رو به افزایش است.