-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲, دوشنبه

عنوانی ارگ و سفارت امریکا

به جای بسترسازی برای داعش دربلخ به کنر بروید. گذشته گرایان درفکرعواید جنگلات کنر نیستند، عایدات حیرتان باید گرفته شود.

روزنامه The National به نقل از یک شاهد عینی در ولایت کنر نوشته است که درآمد مالی گروه داعش درافغانستان در نتیجه دسترسی برمنابع مالیاتی چوب چهار تراش درحال افزایش است. هم اکنون شعبه گمرگ داعش در منطقه تاسیس شده است.
ظاهرا این سعادت زمانی به گروه داعش دست داد که صد ها تن از جنگجویان طالبان در کنر به صف داعش پیوسته اند!
همین روزنامه نوشته است که ناتو جنگ خود را درین منطقه در سال ۲۰۱۴ خاتمه داد. حالا ترمپ وظیفه یکسره کردن کار داعش را درسرلوحه کار خود قرار داده است!