-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۷, شنبه

نقشه جدید جنگ/ کوبیدن بیشتر شهرها

آشی که برای کابل و امریکا پخته اند.
به نظر می رسد ترکیب بازیگران خارجی درجنگ افغانستان عوض شده است. آغاز دور تازۀ عملیات انتحاری زنجیره ای بر تجمعات متراکم از کابل تا قندهار و از مشرقی تا هلمند، خبر از عملیاتی شدن اتحاد عمدتاً سه گانه بین پاکستان، روسیه و ایران جمع چین، علیه امریکا است. 
گمان می رود متفقین ضد امریکا با تکیه براشتباهات خشن مقامات کاخ سفید درهفده سال اخیر درافغانستان، نتیجه گرفته اند که ازین پس پی آمد منفی هر حمله در شهر ها به پای حکومت کابل و امریکا ختم می شود. شک و گمان عمومی نیز علیه داعش پروری کابل و امریکا رو به افزایش گذاشته است. ادامۀ این ضربات غیر قابل پیشگیری، پایه های حکومت را سست می کند؛ تصویر امریکا دراذهان عامه را ترسناک تر می کند و موازی با آن شرایط به نفع جبهه مقاومت به رهبری حکومت بلخ که اصلاحات و تغییر رهبری حکومت را شعار می دهد، بیشتر فراهم می شود.