-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

جنگ داعش با طالب درپی اعلامیه رسمی مسکو

همزمان با اعلامیه رسمی روسیه عنوانی دولت افغانستان درمورد شروع فوری مذاکره سیاسی با طالبان، جنگ بین دسته جات طالبان و گروه داعش نیز شدت گرفته است. گزارش های رسمی منتشر شده حاکی اند که طالبان کنترل روستاهای آقسای، آقبلاق، تراغلی افغانیه، تراغی عربیه و خواجه عرب و قورغ در ولسوالی درزاب را از اختیار نیروهای داعش بیرون کرده اند. درگزارش های غیررسمی گفته می شود که طالبان درتلاش بیرون راندن گروه داعش از شمال افغانستان اند. طالبان با سلاح های پیشرفته تر روسی مجهز شده اند. تحلیل هایی کارشناسان حاضر در منطقه بیانگرآن است که موازی با روش آشتی ناپذیر دولت کابل با اردوگاه «مقاومت» به رهبری عطا نور، نکته نظرات تازه ای در مورد امکان مطالعه مشترکات سیاسی و جنگی با جبهات طالبان نیز به وجود آمده است. رهبری مقاومت بلخ خواستار عدم مداخله سفرای خارجی در کشاکش داخلی افغانستان شده است.