-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱, یکشنبه

جبارقهرمان بالاخره یک حرف راست گفت!

عبدالجبار قهرمان از همان جنگ باخته های دهه نود است که زمانی قطعات وزارت داخله را به گلبدین تحویل داده بودند، خود شان تا دست کم بیست سال غایب بودند. جبارها مانند شهنواز تنی درسال های پسین ناگهان از پاکستان یا کدام جایی پیدای شان شد. جبار قهرمان این بار خیلی تنومند به میدان آمد اما معلوم نیست که چرا و از روی چه دست آورد سیاسی یا نظامی، یا ولسی، غرش کنان افاده می فروشد.
 هرچه زمان گذشت از لاف زنی های تلویزیونی جبار هیچ چیزی حصول نکرد. یخن دولت را گرفت که هلمند را نجات می دهد؛ از آن جا هم میدان باخته و دست خالی به کابل آمد و نگفت که قضیه از چه قرار بود. بعد تکه پاره های حزب خیالی وطن را به هم پینه کرده روان است که از قبل معلوم است که آب درهاون می کوبد. یک پنجه علیه عطا نور هم ریسمان رقابت انداخت اما یک پشک هم به سویش میو میو نکرد. اما واقعاً که هیچ پدیده ای کاملن بی ثمر و هیچ نیست. او سرانجام یک حرف حسابی از دهان بیرون آورد که حلالش باد. او گفت تاجران افغان شراب تقلبی را وارد کشور می کنند!
جبار باید دقیق درین عرصه مهارت کارشناسی خود را به چشم بزند. کار جنگ و مدیریت بحران دیگر از کفش رفته است.