-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۴, یکشنبه

بلخ دریک قدمی اعلام حکومت خود مختار

ارگ طوری زمینه سازی دارد که نخستین اقدام تحریک آمیز یا اعلام حکومت خود مختار از سوی عطا نور صورت بگیرد.شعبه های تحت حاکمیت غنی- عبدالله درکابل اعلام کرده اند که ازین پس هرسندی رسمی که درآن عطا محمد نور امضاء گذاشته باشد؛ اعتبار ندارد. این درحالی است والی نام نهاد خود را درکابل در مهمان خانه نگهداشته اند؛ درهمان مهمان خانه ای که انتحاری های داعش و طالب را پذیرایی می کنند. 
از سویی هم عنوان شده که دولت معاش مامورین بلخ را که از اوامر عطا نور اطاعت می کنند، قطع خواهد کرد. غنی- عبدالله جرئت ندارند خود شان این مساله را بگویند؛ صرفاً به یک مأمور پایان رتبه حوزه ارگ وظیفه داده اند که چنین چیزی بگوید تا هرگاه در آینده وضعیت به شکل دیگری پیچ بخورد، بتوانند آن را رد کنند و نظر شخصی کارمند اداره محلی قلمداد کنند.

حکومت بلخ گزینه های موثری در مقابله با این سیاست غصب دراختیار دارد. درآمد گمرکات بندرحیرتان می تواند چندین برابر مخارج مامورین بلخ را تکافو کند. اول باید حکومت بلخ تدابیری را جهت اصدار یک هشدار به کابل عملی کند. سپس به استناد اقدام رسمی دولت کابل که دیروز از سوی سخنگوی ارگان های محل شنیده شد، تیم ارگ با ادارات بلخ قطع رابطه می کند. این اعلام جنگ رسمی دولت علیه مردم است و حکومت «مقاومت» دربلخ می تواند به استناد همین تصمیم دولت اداره آزاد وخود مختار اعلام کند.
چه کاری از دست غنی- عبدالله ساخته است؟
چه کاری از دست شان برمی آمده که تا حالا انجام نداده اند؟
غنی- عبدالله قصد دارند با استفاده از امکانات دولتی و تایید اعلام ناشدۀ سفرای خارجی، به قیمت تحقیر وترساندن مردم بلخ، عطا نور را به استحقار بکشاند. استهزاء با جنگ گرم تفاوتی ندارد. وضع طوری است که یک طرف باید جا خالی کند و جزیره ارگ است که الزاماً عقب بنشیند. اعلام دولت خود مختار یک توفانی را بالا خواهد کرد که یک سر آن درکابل و سردیگر آن به سراسرولایات شمال امتداد خواهد یافت.