-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۴, یکشنبه

جمیعت وحکومت بلخ، جزیره ارگ را درحالت دفاعی قرار داده است

در تقابل جمعیت و ارگ 
" باد آورده را باد می برد"
نگارنده: برنا «صالحی»یکی از فرماندهان سطح نسبتن بالای قوای مسلح در ارتباط به شایعهء بکارگیری گزینهء نظامی در ارتباط به آقای نور می گفت که " طبق قانون میعاد خدمت یک ریس جمهور پنج سال است در حالیکه میعاد خدمت من منحیث یک فرد نظامی پنجاه و هفت سال در قانون تصریح گردیده است . من نمی توانم برای بر آورده کردن آرزوی شخصی یک آدم پنج ساله به حیات یک آدم پنجاه و هفت ساله بازی کنم ."

حالا وقتی حضور آقای غنی و تیم اش را در سیاست با سازمان جمعیت اسلامی به مقایسه می گیرم چیزی شبیه دیدگاه همان فرمانده می شود که در بالا آوردم . 
نگفته پیداست که اعضای جمعیت اسلامی چه موافق استاد عطا و چه مخالف او و همین طور شخصیت های مستقل و جریان های سیاسی دیگر و اکثر مردم در کش و قوس رقابت میان حکومت و جمعیت ، ار جحیت را به حمایت از حکومت نداده اند . چون گذشته از تجربه و عمر ، مشروعیت موضع جمعیت اسلامی در تقابل موجود با حکومت نیز بالاست.

در آستانهء سفر هیات شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان ، دیده می شود که پیشنهاد ۱۱ماده ای به جانب حکومت نوعی نگاه جدی جمعیت را به مباحث بلند استراتیژیک و مسائل قابل بحث بروکراتیک ، به نمایش می گذارد. یعنی درینجا هم واضح است که خود جمعیت نیز اهداف بزرگ را قرار نیست به منافع کوچک معاوضه کند .

عده یی می پندارند که هیات شورای امنیت سازمان ملل برای حمایت از برنامه های حذفی آقای غنی و تیم تمامیت خواهش به کابل می آیند در حالیکه هیات برای پیداکردن راه حل جهت عبور از بن بست بوجود آمده در پروسهء سیاسی افغانستان که ناشی از برنامهء ناکام و تمامیت خواهانهء اوست، قرار است به این کشور بیاید. و حتی حدس و گمان هایی وجود دارد که شاید ارزیابی طرح بدیل برای حکومت وحدت ملی در دستور کار باشد.

هرچه باشد نتیجه این می شود که اگر آقای اشرف غنی با واقع بینی گلیم ماجرا را جمع نکند احتمال جمع شدن گلیم خودش می رود در حالیکه اگر جمعیت درین بازی ببازد، باخت او فقط یک ولایت بلخ خواهد بود .