-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۴, پنجشنبه

تهدید های فصلی امریکا متوجه کدام نقاط است؟

جنرال جوزف ووتل فرمانده ارشد آمریکایی درامورخاور میانه خواستار تقویت قوای مسلح افغانستان درطول فصل زمستان شد تا درموسم بهار بتوانند بر سنگرها و مواضع طالبان ودیگر شورشیان حمله ور شوند. این درخواست بخشی از برنامه امریکا خوانده شده که هدف از آن تغییر حالت جنگ درافغانستان پس از هفده سال است. جنرال جوزف اظهار داشت که با رسیدن مربیان جدید امریکایی به افغانستان سبب تشدید جنگ خواهد شد. آن ها با قطعات رزمی افغانستان در خطوط اول جنگ کار خواهند کرد.