-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

عبدالجبارتقوی نوشت:
عطا محمد نور بايد از ارگ سپاسگذار باشد كه با يک اقدام غير مترقبه شان چنان وزنه یی سنگين سياسى و اجتماعى به وی بخشيد كه معادل تلاش هاى پيگير چندين ساله ی والى بلخ است.