-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۲, جمعه

دولت سعی دارد والی بلخ به ستوه بیاید و برنماینده گی ارگ حمله کند

این که نیروهای بین المللی مستقر در شمال ظاهراً افاده می دهند که در کشاکش بین ارگ و حکومت بلخ بی طرف اند، قولی است از بنیاد غلط. عطا نور نیز قطعاً به آن اعتقاد ندارد. عملیات آن ها زیر زمینی و سیستماتیک است. غنی- عبدالله برای اجرای یک امر معمولی در امور امنیتی، با مشاوران و صلاحیت داران سفارت ها مشوره می کنند. راه اندازی جنگی عظیم و دامنه دار در بلخ و جاده سازی برای تخریب تمدن نو پا در بلخ امروزی تحت مدیریت جهانی صورت می گیرد و از دایره صلاحیت و جسارت ارگ بالا است. این مدیریت با مدیریت قدرت های نوظهور از جمله روسیه جدید نیز در تقابل قرار دارد. ارگ کابل در بن بست به سر می برد و برای ضعیف کردن استاد عطا چنین تدابیر گرفته اند که عرصه را با اعمال تحریک آمیز از طریق قرارگاه قول اردوی شاهین بروی تنگ کنند تا خودش نخستین کسی باشد که دست به حمله بزند؛ آنگاه از نام قانون وامنیت ملی حوزه نفوذ او را تحت تصرف درآورده و خودش را مانند جنرال دوستم متواری سازند.