-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱, یکشنبه

سازماندهی حمله به هوتل بین المللی کابل کار پاکستان نیست

گزارش هایی است که از درون هوتل کانتیننال خیانت شده و چند تن از کارکنان هوتل با مهاجمان درارتباط بوده اند. گزارشی دیگری هم دهن به دهن انتقال می شود که کمپنی خصوصی که به تازه گی مسئولیت تأمین امنیت هوتل را با استفاده از واسطه و معامله عهده دار شده بود، تجربه قبلی در خدمات امنیتی نداشته و افراد انتحاری از سوی نفرات آن ها از عقب دروازه آشپز خانه به حریم هوتل وارد شده بودند.
مسئول درجه اول این فاجعه، محفل توطئه درارگ است. گذشته گرایان به جای توجه به حیات مردم و تحکیم امنیت، تمام اداره ها و شبکه های دولتی را علیه حکومت بلخ به کار انداخته اند. از یک نظر، این حمله سازمان داده شده، به منظور تحت شعاع قراردادن عروج مقاومت به رهبری حکومت بلخ علیه ارگ و امریکا است. این عادت را باید به دور انداخت که برای توجیه هر خیانت داخلی و عملیاتی علیه مردم افغانستان، خسته را به پای پاکستان بشکنند و همه قبول کنند که آری چنین است.
مفاد این تهاجم خونین کار بُرد داخلی دارد و هیچ فایده ای به حکومت پاکستان ندارد.