-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۲, جمعه

جنگ دربلخ شعار خود مختاری را رسا تر می کند

اگر در زورآزمایی کنونی غنی و عبدالله به هدف خود ( راندن جنبش مقاومت از صحنه سیاسی و نظامی) دست نیابند، برای همیشه ابتکار سیاسی را از دست می دهند و نخستین ندای رسمی خود مختاری شاید از چندین ولایت بلند شود.  سلسله حوادث اجازه نخواهد داد که فرصت هایی برای جبران این شکست به وجود آید. قوای خارجی نیز با غنی و عبدالله رابطه بچه خالگی ندارند و درکمال بی تفاوتی دست به تعامل می زنند. همان کاری را که در هفته های شروع جنگ علیه حکومت طالبان انجام دادند. امریکا احتمالن در تلاش ایجاد یک زبان و موضع مشترک با روسیه و ایران است؛ بدون تفاهم با دو کشور دشمن داعش، امریکا با خطراتی به مراتب جدی مواجه می شود.