-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۱, دوشنبه

معجزه مقاومت استاد عطا، احمدولی را به ارگ می رساند

احمدولی مسعود: دکترغنی گفت؛ به زور قوم، شمشیر یا نیروی خارجی کار تان را یک طرفه می کنیم.احمدولی مسعود از گفت وگوی چند سال پیش خود با دکترغنی نکته ای را نقل کرده است که عصارۀ تاریخ معاصر افغانستان است.
وی می گوید دکترغنی دراوایل کارش درحضور بیست نفر از شخصیت ها به من هشدار داد که ما شما را یا به واسطه قوم، یا به زور شمشیر یا به ضرب نیروهای خارجی ازین کشور گُم می کنیم.
هشدارهای علی احمد جلالی هم همین گونه بود و درهمین استقامت چند مدتی تپید و سپس به همان جایی رخت سفربست که از آن جا آمده بود. او درسال 2003 درارگ درمحضر جنرال دوستم، کرزی و دکترخلیلزاد پیشنهاد کرده بود که فهیم و قانونی و همگروه های ارشد آنان را درارگ جمع کنید و با یک امرعسکری چنواری کنید؛ تمام جنجال ها حل می شود. خلیلزاد فوری مخالفت کرده و گفته بود که این اقدام برای فعلاً با منافع امریکا درتضاد است.
روایت گراین رویداد، جنرال ولی یکی از نزدیکان مارشال فهیم است که درآن زمان در بخش امنیتی ارگ مشغول به کار بود. نیازی گفت که مساله را فوری به فهیم خان اطلاع دادم اما او باور نکرد. 
حامدکرزی نیز درمجالس ودعواهای درون ارگی با جناح ضد طالبان که درمجموع ضعیف تر از خود وی بودند بارها انگشت بالا می برد و می گفت که من شما را سرجای تان می نشانم و چند بار از مقامات امریکایی از جمله رابرت گیتس درین باره استمداد جسته بود. اما عاقبت با مدعیان خویش دست اتحاد داد و به ریاست جمهوری اش مداومت بخشید. 
گلبدین واتمر نیز منادیان اصلی همین طرح و نظریه اند اما هرچه، چهار را به پنج و پنج را به فرق شش زدند؛ نتیجه یا برعکس بود یا بعد از مختصر کش وگیر، مآمول حذف و گردن شکنی دیگر جناح ها محقق نشد. ازین پس نیز چنین خوابی تعبیر سرچپه دارد؛ زیرا تاریخ و احوال زمانه بر منوال «گذشته» درحرکت نیست.
حال پرسش این است که احمدولی مسعود چطور این هشدار دکترغنی را تا حالا درگوشه ذهن خود پس اندازه کرده و اکنون آن را فاش می کند؟ فقط یک علت دارد: مقاومت تاریخی استاد عطا.
ای چه بسا که گشایش های دیگری نیز در راه است. همین پروسه ای که رقم خورده، احتمال دارد احمدولی را به نماینده از محور مقاومت و دودمان شادروان احمد شاه مسعود درانتخابات بعدی به قدرت برساند.