-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۹, سه‌شنبه

پرسونل شعبه «سپیدار» به فعالیت های «ملی» علیه عطا نور سرگرم اند

 
 

گزارشی از شعبات «سپیدار» آمده است که می گوید دکترعبدالله علاوه براین که به کمک چند نفر از مشاورین خود و تماس با مراجع خارجی درمورد طرد عطا از بلخ کار می کرد، مقدماتی هم فراهم شده است که عطا نور بعد از برکناری بلافاصله به فساد مالی و اداری متهم شده و دوسیه وی بعد از ارجاع به دادگاه، تا زمان انتخابات در گردش باشد و او هرگز این صلاحیت قانونی را پیدا کرده نتواند که به عنوان رقیب وی درانتخابات عرض اندام کند.
 
این گزارش می افزاید که تا کنون موارد متعددی تحت نام تخلفات تخلاف عطا نور از سوی تیم عبدالله تنظیم و صورت بندی شده است. از جمله سندی ساخته شده که گویا استاد عطا به مناسبت ساماندهی جشن نوروز و میله گل سرخ دو میلیون دالر از عواید بندر حیرتان برداشت کرده است. اوراق این موضوع را به عبدالله رسانده اند.
دکترعبدالله به تشویق اطرافیان خود درنظر داشت مجموعه اوراق جمع آوری را تحت نام دوسیه فساد عطا محمد نور به مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین ارسال کند اما وضعیت به سرعت تغییر کرد و عطا یک جبهه مقاومت سراسری علیه ارگ و عبدالله به وجود آورده و اکثر جریان های شمال درحمایت از عطا برخاسته اند. بنابرین عبدالله درحاشیه وقایع قرارگرفته و دوسیه هنوز درجعبه میزش قرار دارد.
 
درهمین حال گزارش دیگری مشعر است که درمباحثات خودی ارگ نشینان به جای حرمت گذاری به دکترعبدالله، نسبت به ایستاده گی واستدلال عطا نوردر مقابل عبدالله حسن نظر وجود دارد. آن ها میگویند، عطا بود که عبدالله را سهامدار دولت ساخت. اشاره برآن است که با نیروی اصلی طرف مقابل باید یک راه حل جستجو شود. درمتن ارسالی از عبدالله به عنوان «نامرد ترین آدم درتاریخ تاجیکان» نام برده شده است. همین مرجع ارگ معتقد است که حداعظم توطئه برضد عطا نور درکاخ سپیدار طراحی شده است.