-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

والی بلخ یک قدم جدی تر به جلو برداشت

آخرین سخنرانی استاد عطا موارد تازه و جدی تر را در خود داشت که نشان می دهد حصول یک توافق متعادل بین جبهه مقاومت ملی با ارگ کابل و امریکا آسان نیست و ای چه بسا که محال می نماید. عطا نور کنار روی خود از بلخ را به استعفای دولت غنی- عبدالله مشروط دانست و همچنین موکداً اشاره کرد که دولت اصلن نیتی برای اجرای توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی نداشته و هرگاه تمایلی هم درین رابطه از خود ظاهر کند، مجموعه اوضاع وشرایط به گونه ای است که هیچ نتیجه ای عملی به دست نخواهد آمد. عطا نوربعد از هشدار کم وبیش گذرا به آدرس سفارت امریکا، یک قدم جلو تر رفت و گفت هرگاه مذاکرات به جایی نرسد، مردم باید به رزمایش های خیابانی « سبز ونارنجی» علیه دولت آماده باشند. وی قید کرد که درمرحله رزمایش مردمی موسوم به نارنجی، انسداد راه ها و فلج سازی ادارات دولتی در سراسر کشور پیش بینی شده است. اما عطا در مورد این که رزمایش نارنجی ممکن است به حرکت های سرخ خیابانی تبدیل شود اشاره ای نکرد. 
عطا خطاب به سفیرامریکا گفت هرگاه وی از قانون اساسی افغانستان سخنی می گوید، نخست باید متن قانون را مطالعه کند. حامد کرزی از زمان بالا رفتن گراف تقابل بین ارگ و بلخ خاموشی اختیار کرده است. اما گزارش ها مشعر اند که وی همدست مقاومت بلخ است.