-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۴, پنجشنبه

هواداران بیگار غنی- اتمر درحاشیه خزیده اند

تنها محور بلخ علیه غنی- اتمر- عبدالله به قیام برنخاسته؛ ازبک، پشتون، هزاره وتاجک دسته جمعی ازین محور نفاق به بینی رسیده اند. این بورد اقلیت با امواج انقلاب ذهنی از مسیرقندهار، شمال، حوزه مشرقی و حوزه افغانستان مرکزی وغربی مواجه شده است. این ها باردوش امریکایی نیز شده اند. اما هرگز نمی توانند و نمیخواهند به خاطر سه نفر به درچهارطرف با مردم افغانستان بجنگند وآنان را بمباران کنند. نتایج محاسبات و دست اندازی های غنی- اتمر- عبدالله حتی برای ضمایم اداری خود شان نیز قابل قیاس نبود؛ امریکایی ها که اصلن حساب خود شان را دارند. تا همین اواخرشماری از افراد یا دانسته یا به رسم ضدیت با دیگران به بروپاچه افراطیون سیاسی در اطراف غنی چسپیده بودند و حتی از آدرس های داخل و خارج، از کشتار جوانان کابل با سخاوت ورزی های شوک آور به دفاع برخاستند؛ حالا خپ و چپ از عواقب این کاروان مسموم به حیرت اندر شده اند و با خود می اندیشند که این تیم کوچک مورد حمایت امریکا چقدر درغرقاب نفرت عامه فرو رفت و چرا فرو رفت؟