-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

فغان عبدالله بارکزی درایستگاه آخر منطق و استدلال

عبیدالله بارکزی بعد از دیدارهای متوالی با گلبدین، بحث ومنازعه برسر قبول یا نا قبولی واژه «افغان» را در زیرتالار پارلمان قصدن و مطابق دستور به سوی یک موضوعی منحرف کرده که فراتر از کشاکش هویتی- سیاسی است و تغییر یا انکار آن صرفا خندیدن به ریش خود نیست، پایان منطق واستدلال درنادیده گرفتن خواست هایی است که درگذشته فرصتی یا امکانی برای مطرح کردن آن وجود نداشت. بدین ترتیب، یک واحد طاقت لنگوته پوش هم به صف محرکات جنون افزوده شد و این مساله ربطی به منافع اقوام ندارد. این قضیه باید درمحدوده وظایف یومیه مفرزه های جاسوسی ارزیابی شود نه چیزی بیشتر.
این زورآزمایی ها سرانجام مخرجی به خود پیدا می کنند، مردم افغانستان محکوم اند که درکنار هم زنده گی کنند. راه دیگری هم وجود ندارد. تاوان گزینه های از سر گیری جنگ های خانه به خانه از توان مردم بالاست و چه بهتر که با کلمات بازی نکنند. گذشته گرایان با توجه به مصالح عمومی «عددی هم نیستند».