-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۶, دوشنبه

گزارش شده که موقعیت دکترعبدالله و جنرال جرئت باردیگر متزلزل شده است

گزارش هایی وجود دارد که درپی تلاش ناکام جنرال دین محمد جرئت در راه اندازی همایش دولتی در بغلان، یک رشته بحث هایی در گرفته است که فایده یا نقص جنرال جرئت به تیم کنونی در چه سطحی است. جنرال جرئت بخشی از حلقه حنیف اتمر است که موقعتیش سخت موقتی است.


این صحبت ها به استناد یک رشته اطلاعات از پنجشیر مطرح شده که درآن گفته شده که جنرال جرئت پایه مردمی ندارد و سرمایه گزاری بالای وی رقیبان اصلی نظام را بیشتر به لجاجت می کشاند. زمانی مارشال فهیم جنرال جرئت را به حیث وزیرداخله پیشنهاد کرده بود که با مخالفت صریح و پیگیر سفیر انگلیس و دیگر اعضای اتحادیه اروپا رو به رو شده بود. بعد از تشکیل حکومت غنی- عبدالله انگلیس ها روی دلایلی خاص به حضور وی در شورای امنیت ملی راضی شدند اما درین اواخر تارضایتی های تازه ای در باره وی به وجود آمده است.
گزارشی کوتاهی هم درین باره مواصلت کرده است که نشان می دهد هرگاه جنرال جرئت در یک ماموریت دیگر دست خالی برگردد، از حکومت کنار گذاشته خواهد شد. دلیلش این است که وزنه مخالفان سیاسی در محور بلخ و متحدان منطقه ای آنان بر موقعیت دکترعبدالله و جنرال تاثیر منفی برجا گذاشته است. چنان چه اخیرا دکترعبدالله نیز بعد از آن همه گردن به گردن نشستن ها دراتاق سبوتاژ درارگ با غنی واتمر،‌ بار دیگر مورد بی مهری جرگه محرم ارگ قرار گرفته و صدایش بلند شده است.